Welcome to Serwis GOK Piaski   Click to listen highlighted text! Welcome to Serwis GOK Piaski Powered By GSpeech

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa  danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 4, 63-820 Piaski, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka, tel. 65 571 90 71.

Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres mailowy:
k.kedzia@piaski-wlkp.pl
lub pisemnie na adres: Gmina Piaski ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

-  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji statutowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach, wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862 z późn. zm.);

- art. 6 ust. 1 lit. b w celu realizacji umowy i związanych z nią obowiązków;

- art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.  Dane osobowe mogą być przekazywane  podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, z którymi Ośrodek podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia  14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217  ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

-dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

-dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

-osoby te kwestionują prawidłowość danych,

-przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) przenoszenia danych, gdy:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

g) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody to przysługuje Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przewarzania z prawem, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

- warunkiem realizacji przez  Administratora obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W sytuacji, gdy nie podadzą Państwo danych, realizacja postępowania zadania  nie będzie możliwa.

- warunkiem realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność  zawarcia lub realizacji  umowy i związanych z nią obowiązków.

- dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji sprawy przez Administratora.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Podane przez Państwo  dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających kanał YouTube pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających fanpage Facebook GOK Piaski.


POLITYKA COOKIES:
Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w:
Polityce prywatności.

 

 

 
 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech