Welcome to Serwis GOK Piaski   Click to listen highlighted text! Welcome to Serwis GOK Piaski Powered By GSpeech

Konkurs plastyczny na najpiękniejszą bożonarodzeniową ozdobę choinkową

Opublikowano: środa, 20 listopad 2019
Gminna Biblioteka Publiczna w Piaskach oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają do udziału w konkursie.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA NAJPIĘKNIEJSZĄ „BOŻONARODZENIOWĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”

I. Organizatorzy:
Gminna Biblioteka Publiczna w Piaskach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 4, 63-820 Piaski

II. Postanowienia ogólne:
1. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
• I Kategoria ~ do 7 lat
• II Kategoria ~ 8 – 12 lat
• III Kategoria ~ 13 – 16 lat
• IV Kategorie ~ powyżej 16 lat
2. Konkurs ma na celu:
a) kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej,
b) prezentację i popularyzację plastycznej twórczości.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych zgodnie z tematem konkursu „BOŻONARODZENIOWA OZDOBA CHOINKOWA”.
2. Technika wykonywania prac jest dowolna, liczy się kreatywność, różnorodność technik plastycznych.
3. Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowaną „zawieszkę” umożliwiającą zawieszenie ozdoby na gałązce choinki.
4. Każda praca powinna posiadać czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę z:
a) imieniem i nazwiskiem autora,
b) wiekiem
c) klasą do której uczęszcza autor pracy (nie dotyczy osób dorosłych biorących udział w konkursie),
d) imieniem i nazwiskiem opiekuna (nie dotyczy osób dorosłych biorących udział w konkursie),
e) nazwą szkoły/przedszkola (nie dotyczy osób dorosłych biorących udział w konkursie),
f) numerem telefonu w celu powiadomienia nagrodzonych osób.
5. W przypadku osób niepełnoletnich do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). Jeśli autor pracy jest osobą pełnoletnią jest zobowiązany do dołączenia do pracy oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Prace dostarczone bez ww. oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.


IV. Termin i miejsce dostarczenia prac, forma ogłoszenia wyników, kryteria oceny konkursu:
1. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 3 grudnia 2019 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach.
2. Jury konkursowe powołane przez organizatora wyłoni zwycięzców.
3. Organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 6 grudnia 2019 r.
5. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.
6. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
– zgodność z tematem,
– pomysłowość,
– oryginalność,
– estetyka wykonania i wkład pracy.

V. Ochrona danych osobowych:
1. Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu jest organizator. Dane są przetwarzane dla potrzeb zgłoszenia, udziału, rozstrzygnięcia i publikacji rozstrzygnięcia konkursu.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz z realizacją przysługujących Uczestnikowi konkursu praw na mocy przepisów RODO poprzez adres e-mail: k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski
3. Uczestnik przystępujący do udziału w konkursie, a w przypadku osób nieletnich jego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie.
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli administrator przetwarzając dane osobowe narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez podpisanie oświadczenia – załącznik nr 1 lub 2 do regulaminu. Za osoby poniżej 18. roku życia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisuje rodzic lub prawny opiekun dziecka. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdym czasie cofnąć poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie, a praca konkursowa podlega w takim przypadku zniszczeniu.
7. Uczestnik pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny działający w imieniu dziecka wyraża zgodę na publikowanie imienia i nazwiska autora pracy na stronie internetowej Organizatora, szkoły/przedszkola, do których uczęszcza dziecko, na stronie Gminy Piaski oraz w portalach społecznościowych Organizatora w przypadku wytypowania go jako laureata.

VI. Wykorzystanie wizerunku:
Uczestnik pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny działający w imieniu dziecka wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku autora pracy. Zgoda obejmuje takie formy publikacji zdjęć, zarejestrowanych podczas wręczania nagród, jak: udostępnianie na stronach internetowych oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek będzie wykorzystany nieodpłatnie, tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania w zakresie ww. konkursu. Dopuszcza się możliwość przetwarzania danych poprzez kadrowanie i kompozycje. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na publikowanie wizerunku.
VII. Postawienia końcowe
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz dostarczenie wraz z pracą konkursową wypełnionego oświadczenia (załącznik nr 1 lub 2 do niniejszego regulaminu).
2. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury tj. www.gokpiaski.webd.pl oraz stronie internetowej Gminy Piaski tj. www.piaski-wlkp.pl
3. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do zmiany treści regulaminu.

W załączniku treść regulaminu oraz oświadczenia
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech